360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

GRADSKA BIBLIOTEKA "KARLO BIJELICKI" SOMBOR

Sombor, Trg cara Lazara 3
Kralja Petra I 11

Tel/faks: +381 25 420-266; tel. 482-827, 431-011

Tekući račun: 840 – 131664 –23 Uprava za javna plaćanja
Matični broj: 08047049           PIB: 100122587         

Radno vreme: 7:30 - 19:00 , subotom od 7:30 - 13:00

Proces rada u Biblioteci organizovan je po vrstama poslova u odeljenjima i nadležnostima matične biblioteke kao Informaciono – digitalnog centra Zapadnobačkog okruga:

DIREKTOR
Vladimir Jerković

tel.: +381 (0)25 431 011
e-mail: biblioso@eunet.rs

ODELJENJE ZA OPŠTE POSLOVE
Maja Cvetićanin, rukovodilac računovodstva
Gordana Jović, blagajnik, administrativni režiser

Silvija Svitlica Blanuša, sekretar ustanove
Inja Firanj, samostalni saradnik – koordinator inokorespondent


tel / fax: +381 (0)25 420 266
e-mail: biracso@eunet.rs

tel.: +381 (0)25 431 681
e-mail: biblioso@eunet.rs
tel.: +381 (0)25 482 827

ODELJENJE ZA MATIČNE POSLOVE
Zorka Isakov,
rukovodilac Matične službe

tel.: +381 (0)25 431 680
e-mail : bibliomat@eunet.rs

ODELJENJE ZA NABAVKU I OBRADU BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE GRAĐE

Nataša Plavšić, viši diplomirani bibliotekar rukovodilac
Marina Brnja, viši knjižničar

Verica Sladojević, sistem-informatičar

tel.: +381 (0)25 431 680
e-mail: gbso@eunet.rs

natasa.plavsic@biblioso.org.rs

ersilija.vukicevic@biblioso.org.rs

tel.: +381 (0)25 433 100
e-mail: verslad@eunet.rs

ODELJENJE ZA STRUČNU LITERATURU I REFERENSNU ZBIRKU SA ODGOVARAJUĆOM ČITAONICOM

Goran Malbaša, diplomirani bibliotekar rukovodilac

tel.: +381 (0)25 431 680
goran.malbasa@biblioso.org.rs

ODELJENJE ZA PERIODIKU SA ČITAONICOM

Gorana Koporan , diplomirani bibliotekar rukovodilac


tel.: +381 (0)25 431 680
goranakoporan@gmail.com
ZAVIČAJNO ODELJENJE SA ČITAONICOM
Marija Čačić , rukovodilac odeljenja

tel.: +381 (0)25 433 103
e-mail: zavicajnoso@eunet.rs
CENTAR ZA DIGITALIZACIJU
Dejan Podlipec, rukovodilac centra za digitalizaciju


tel: +381 (0)25 482 827
e-mail: dejanpodlipec@gmail.com

ODELJENJE ZA ODRASLE SA
ČITAONICOM
Žana Gnjatović, diplomirani bibliotekar rukovodilac

Jelena Bači, diplomirani bibliotekar
Strahinja Kosanović, viši knjižničar
Dragica Knežević – Rajo, knjižničar
Angela Vizi, knjižničartel.: +381 (0)25 451 510 pozajmnogbso@eunet.rs

ODELJENJE ZA DECU I MLADE SA ČITAONICOM
Anđelija Pruginić, diplomirani bibliotekar rukovodilac
Radmila Lazarević, diplomirani bibliotekar
Maja Vlajnić, diplomirani bibliotekar
Branislava Opačić, viši knjižničartel.: +381 (0)25 431 010
decijegbso@eunet.rs

ODELJENJA U POKRETNIM OGRANCIMA

POKRETNO ODELJENJE A (NKČ Kljajićevo, NKČ Čonoplja, NKČ Aleksa Šantić)
POKRETNO ODELJENJE B (NKČ Riđica, NKČ Stanišić, NKČ Gakovo)
POKRETNO ODELJENJE V (NKČ Doroslovo, NKČ Telečka, NKČ Svetozar Miletić, NKČ Bezdan)
POKRETNO ODELJENJE G (NKČ Kolut, NKČ Stapar)
POKRETNO ODELJENJE D (NKČ Bački Breg, NKČ Bački Monoštor)
KNJIGOVEZNICA
Verica Ćirić, knjigovezac
Katica Pletl, knjigovezac
tel.: +381 (0)25 444 616

ZAJEDNIČKE SLUŽBE
Nenad Ribar, ložač – domar
Gordana Vučan, pomoćni službenik
Savka Golić, pomoćni službenik

 
Radno vreme:
Radnim danom: 7:30 - 19:00 ,
subotom od 7:30 - 13:00