360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Завичајно одељење

 

Завичајни фонд броји преко 5.300 монографских публикација и саставни је део Градске библиотеке у Сомбору. Чини га прикупљена, сређена и обрађена штампана библиотечка грађа и други носиоци информација као незаобилазан збир података при сваком сериозном изучавању града и околине у прошлости и садашњости. Упоредо са каталогизацијом приновљених публикација у електронском облику, врши се рекаталогизација И замена лисног каталога монографских и серијских публикација електронским.

Исписима, са анотацијама, из свих годишта “Школског листа”, најстаријег завичајног периодика на српском језику, од 1866. до Првог светског рата, уз друге значајне наслове, дигитализује се грађа и израђују ретроспективне библиографије листова и часописа који су излазили у Сомбору.

Од других засебних целина библиотечке грађе Библиотека поседује вредне збирке старе и ретке књиге, са близу 700 инвентарних јединица. Најстарија књига у фонду је из XВИ века

Најзначајнији послови дигитализације грађе Сомборске библиотеке огледају се у дигитализованим форматима уз стручне анотације и преводе

Tелефон: 025/ 433 103
e-mail: zavicajnoso@eunet.rs

  

Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00